Ασφάλιση Αποστολών

Κάθε αποστολή που διακινείται μέσω του δικτύου της EBill Courier ελέγχεται στο κέντρο διανομής της και, εφόσον δεν πρόκειται για αντικείμενα που εντάσσονται στον κατάλογο απαγορευμένων ειδών, ο Αποστολέας είναι αυτόματα ασφαλισμένος πως ο φάκελος ή το δέμα του θα παραδοθούν άμεσα στον Παραλήπτη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί πως αν τα δέματα δεν είναι επαρκώς συσκευασμένα δεν παραλαμβάνονται από τους ταχυμεταφορείς της EBill Courier, καθώς σε περίπτωση απώλειας, μερικής ή ολικής καταστροφής, η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Αποστολέα.

Ωστόσο, η EBill Courier δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να ασφαλίσουν το περιεχόμενο των αποστολών τους είτε πρόκειται για φάκελο είτε για δέμα με σκοπό την πρόληψη τυχόν αναπάντεχων φθορών ή ζημιών. Έτσι, οι πελάτες μπορούν να ασφαλίσουν τις αποστολές τους με κόστος ασφάλισης 0,6% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της κάθε αποστολής.