Νομικό Πλαίσιο

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Χρήστη

Η EBill Courier, εταιρεία με Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, μέσω του οργανωμένου συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης, που διαθέτει, αναλαμβάνει εντός Αττικής και σε μεμονωμένες περιπτώσεις -και πάντα κατόπιν συνεννόησης- εκτός Αττικής, τη μεταφορά δεμάτων και εγγράφων. Παρατίθενται κατωτέρω οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίες ο Αποστολέας συμφωνεί την αποδοχή υπηρεσιών από την EBill Courier.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της E-Bill Courier αποτελεί ένα έντυπο που δε μπορεί να μεταβληθεί με οιονδήποτε τρόπο και ο Αποστολέας οφείλει να δηλώνει πως πραγματοποίησε τη συμπλήρωσή του ή πως το έντυπο αυτό συμπληρώθηκε από την E-Bill Courier για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας είναι απαραίτητο να αποδέχεται ότι είναι κάτοχος ή κύριος ή εκπροσωπεί τον κύριο ή τον κάτοχο των αγαθών που πρόκειται να μεταφερθούν. Επίσης, είναι αναγκαίο ο Αποστολέας να δηλώνει πως οι όροι μεταφοράς της EBill Courier γίνονται από αυτόν αποδεκτοί δίχως καμία περαιτέρω επιφύλαξη με το παρόν τόσο για τον ίδιο όσο και αν ο ίδιος εκπροσωπεί τον εντολέα, κύριο ή κάτοχο των αγαθών που πρόκειται να μεταφερθούν.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο Αποστολέας με τη συνεργασία του με την EBill Courier πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί για το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο πως: α) δεν ανήκει στον κατάλογο των Απαγορευμένων Ειδών που δεν είναι αποδεκτά ως Ταχυδρομικά Αντικείμενα από την E-Bill Courier, β) διαθέτει ορθά συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, γ) είναι σωστά και κατάλληλα συσκευασμένο ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Αν τυχόν προκύψουν πρόσθετα έξοδα κατά τη διεκπεραίωση είτε για παράδειγμα λόγω επιστροφής είτε λόγω αποθήκευσης της Αποστολής, αυτά οφείλουν να καταβληθούν από τον Αποστολέα/Εντολέα.

ΑΡΘΡΟ 3: Η E-Bill Courier διαθέτει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής, που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επίσης, δικαιούται να προβεί σε άρνηση παραλαβής ενός αντικειμένου, αν αιτηθεί ο Αποστολέας να μην εκλεχθεί το περιεχόμενό του.

Παράλληλα, η E-Bill Courier μπορεί να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου: α) εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό συγκαταλέγεται στον κατάλογο των Απαγορευμένων Ειδών που δεν είναι αποδεκτά ως Ταχυδρομικά Αντικείμενα από την E-Bill Courier ή/και β) αν ο Αποστολέας έδωσε λανθασμένα ή/και ελλιπή για τη διεκπεραίωση στοιχεία για οποιονδήποτε λόγο ή/και γ) τα απαιτούμενα έγγραφα από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές δεν έχουν υποβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 4: Η E-Bill Courier δικαιούται να παρακρατήσει ή να προβεί σε άρνηση της παράδοσης κάθε είδους που μεταφέρει, με σκοπό να είναι εξασφαλισμένη για οποιαδήποτε τυχούσα δαπάνη προκύπτει από τη μεταφορά αυτή ή/και άλλες προγενέστερες (ναύλοι, δασμοί, φορτωτικές, κλπ.), εωσότου εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 5: Η διεκπεραίωση των αποστολών πραγματοποιείται από την ταχυδρομική εταιρεία E-Bill Courier, εφόσον η χρέωση της αμοιβής της γίνεται στον παραλήπτη. Αν για οποιαδήποτε αιτία η αμοιβή δεν καταβληθεί, τότε υποχρεούται ο Αποστολέας να προβεί σε εξόφληση της E-Bill Courier.

ΑΡΘΡΟ 6: Η E-Bill Courier δίχως έγγραφη εντολή (π.χ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική, κλπ.) δύναται να διεκπεραιώσει παντός είδους αποστολή, όπως, για παράδειγμα αγορά, αντικαταβολή, κλπ. Ο εντολέας, σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν δικαιούται και υποχρεούται να αναγράφεται ως αποστολέας στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7: Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αποστελλομένου αντικειμένου, εγγράφου ή δέματος, η ευθύνη της E-Bill Courier περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών κατά τα προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας υπ’ αριθ. 688/52/16.4.2013 Αποφάσεως της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων:

Α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Γ. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Δ. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.

Ε. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.

ΣΤ. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

Ζ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 €.

Η. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.

Θ. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

Θ1. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.

Θ2. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Θ3. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

Θ4. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

ΑΡΘΡΟ 8: Η EBill Courier τηρεί Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.) το οποίο:

α)  επιτρέπει την παρακολούθηση και εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου και την ενημέρωση των χρηστών για τη διακίνηση της αποστολής τους, μέσω ιδίως διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων που αφορούν στην ταυτότητα ή τη διακίνηση του ταχυδρομικού αντικειμένου, κατά τη διαδρομή του από τον Αποστολέα έως τον Παραλήπτη,

β)  σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, ανταλλάσσει με τα πληροφοριακά συστήματα αυτών πληροφορίες που έχουν σχέση με την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου και με την πληροφόρηση των χρηστών,

γ)  παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, διαχείρισης και διακράτησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών, ιδίως, των παρακάτω πληροφοριών για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο: 

  • αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου,
  • στοιχεία αποστολέα/ παραλήπτη,
  • ημερομηνία, τόπο και ώρα παραλαβής,
  • ημερομηνία, τόπο και ώρα επίδοσης και όνομα ατόμου που παρέλαβε το ταχυδρομικό αντικείμενο,
  • βάρος ή κλιμάκιο βάρους ταχυδρομικού αντικειμένου,
  • είδος ταχυδρομικού αντικειμένου με ελάχιστη διάκριση σε φάκελο/δέμα και
  • ημερομηνία/ες και ώρα/ες αποτυχημένων προσπαθειών επίδοσης.».

ΑΡΘΡΟ 9: Η E-Bill Courier πάντοτε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια και προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια παραδίδει κάθε αποστολή εντός του χρονοδιαγράμματος παράδοσης, όπως αναφέρεται και στο υποσέλιδο των Υπηρεσιών στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας www.ebill.com.gr. Αν τυχόν ο Εντολέας/Αποστολέας αντιλαμβάνεται εσφαλμένα ή αυτόβουλα αναγράφει-επισημαίνει το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ ή την αποστολή, όσον αφορά τους χρόνους παράδοσης, αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει και δε δεσμεύει την εταιρεία. Αν καθυστερήσει να επιδοθεί μία αποστολή με προφανή και αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της, η E-Bill Courier δε φέρει την ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ενδέχεται να προκληθεί, εκτός των ορίων που ορίζονται στην παρούσα.

Συγκεκριμένα, αν τύχει να καθυστερήσει η επίδοση ενός ταχυδρομικού αντικείμενου η αποζημίωση δε μπορεί να υπερβεί την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7. Ο Εντολέας/Αποστολέας αποδέχεται αυτά τα οριζόμενα ανώτατα ποσά αποζημίωσης  και παραιτείται από κάθε άλλη πιθανή αξίωσή του για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδήματος κλπ., από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Όλα τα άνωθι ισχύουν ακόμα και αν η πιθανότητα μιας τέτοιας απώλειας τέθηκε υπ’ όψιν της E-Bill Courier πρότερα ή μεταγενέστερα της αποδοχής της αποστολής. Σε καμία όμως περίπτωση, η ταχυδρομική εταιρεία E-Bill Courier δεν ευθύνεται για το αν θα καθυστερήσει η παραλαβή, η μεταφορά ή η παράδοση αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση, εφόσον αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά παρατίθενται:

α) Έκτακτα γεγονότα κείμενα πέρα των ανθρώπινων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, εγκληματικές ενέργειες κλπ.),

β) Πράξεις και παραλείψεις ή λανθασμένες οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή,

γ) Η φύση της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή πχ ευπαθή τρόφιμα, μαγνητικά μέσα κ.ο.κ.

Η ευθύνη της E-Bill Courier για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να είναι σε ισχύ εφόσον η αποστολή παραδοθεί στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη, με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ, χωρίς την έγγραφη επισήμανση οποιασδήποτε Επιφύλαξης, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 10: Ο αποστολέας πρέπει να εγείρει κάθε απαίτηση και να την επιδίδει εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της E-Bill Courier ή στον πλησιέστερο πράκτορα ή σε αντιπρόσωπο της, σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την E-Bill Courier. Ύστερα από την πάροδο αυτής τη χρονικής προθεσμίας καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή.

ΑΡΘΡΟ 11: Μη αποδεκτά από την E-Bill Courier Ταχυδρομικά Αντικείμενα

Η E-Bill Courier δε διεκπεραιώνει μεταφορά για τα κάτωθι αντικείμενα και έγγραφα: Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η E-Bill Courier δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει με απαράμιλλη υπευθυνότητα πως η αποστολή δεν εμπεριέχει κάποιο από τα παραπάνω Απαγορευμένα Είδη.

ΑΡΘΡΟ 12: Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται και με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η τιμολόγησή του ανεξάρτητα από τη δήλωση βάρους που έχει καταχωρήσει ο Αποστολέας. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται σύμφωνα με το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

ΑΡΘΡΟ 13: Όταν δεν έχει καταστεί δυνατόν για οιονδήποτε λόγο το ταχυδρομικό αντικείμενο να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να γίνει επιστροφή του στον αποστολέα, τότε μπορεί να παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την EBill Courier. Από την άνωθι διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα που έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα πως έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ, οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 14: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών πραγματοποιείται μέσω φιλικού διακανονισμού, δηλαδή είτε α. μέσω έγγραφης επικοινωνίας του χρήστη με την ταχυδρομική υπηρεσία EBill Courier, είτε β. μέσω της σύστασης Επιτροπής Εξέτασης Παραπόνων και Επίλυσης Διαφορών, η οποία θα επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, έχοντας εξασφαλίσει το δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη σχετική διαδικασία του ενδιαφερόμενου χρήστη.

ΑΡΘΡΟ 15: Για κάθε νομική διαφορά, μεταξύ της ταχυδρομικής εταιρείας E-Bill Courier και του χρήστη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.