Όροι Χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα www.ebill.com.gr, στο εξής καλούμενη ως «η ιστοσελίδα», ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία E-BILL E.E. και το διακριτικό τίτλο EBill Courier, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Η χρήση της ιστοσελίδας της EBill Courier και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτήν διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω και ισχύουν τόσο για το σύνολο του περιεχομένου της όσο και για τις επιμέρους σελίδες της.

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την EBill Courier και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που δύνανται να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες εφόσον είναι εναρμονισμένες με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, η ιστοσελίδα και όσον αφορά το περιεχόμενο και όσον αφορά τις εφαρμογές της απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα κάτω των 18 ετών.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών παρέχει αυτή τεκμηριώνει πως ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και κάνει αποδοχή όλων των όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει από πριν το περιεχόμενό τους, ενώ αν ο επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, είναι αναγκαίο να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό της. 

Η EBill Courier δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις οποτεδήποτε και δίχως προειδοποίηση. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης θα αναρτάται διαδικτυακά από την εταιρεία, ενώ αν συνεχίζεται από τον χρήστη να χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα ή/και οι υπηρεσίες της αυτό θα αποτελεί τεκμήριο αποδοχής των νέων όρων. Συνεπώς, ο κάθε χρήστης παρακαλείται να πραγματοποιεί έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας της EBill Courier, όπως και κάθε τροποποίηση αυτών, υφίστανται και βασίζονται στο εθνικό και στο κοινοτικό δίκαιο, καθώς και στις τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αν κάποια διάταξη των άνωθι όρων διαπιστωθεί πως αντιτίθεται με το ως αν νομικό πλαίσιο ή παύσει να είναι σε ισχύ, σταματά αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται αυτομάτως από το παρόν, δίχως να επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων όρων.

Ταυτόχρονα, αν κάποιοι όροι χρήσης θεωρηθούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν παύουν να είναι σε ισχύ ή/και να είναι έγκυροι οι υπόλοιποι όροι ή μέρος αυτών. Θα γίνεται αντικατάσταση των άκυρων ή/και μη εφαρμοστέων όρων με όρους κοντινούς νοηματικά στους άκυρους ή μη εφαρμοστέους όρους.

Αν τυχόν υπάρξουν διαφορές μεταξύ της εφαρμογής των όρων και της πρακτικής χρήσης της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αλλά αν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης της EBill Courier αποτελούν επίσης, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ασφάλειας & Απορρήτου, οι Οδηγίες Χρήσης Ιστοσελίδας, καθώς και τα εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών που βρίσκονται σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά. Όλα αυτά παρατίθενται σε ξεχωριστά κείμενα, για να είναι πιο κατανοητά και ευκρινή, αλλά και πιο εύκολα προσβάσιμα στους χρήστες.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα EBILL COURIER

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της E-BILL E.E. και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της E-BILL E.E., η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της EBill Courier διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και δεν είναι επιτρεπτό να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς.

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην ιστοσελίδα της EBill Courier και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η EBill Courier. Επίσης, η EBill Courier δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων (websites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η EBill Courier δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός ευθύνης της EBill Courier – Δήλωση αποποίησης

H παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την EBill Courier κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Ωστόσο, η EBill Courier δε μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επιπλέον, δεν εγγυάται πως τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή πως θα απαντώνται όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που η ταχυδρομική εταιρεία EBill Courier καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται πως οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η EBill Courier.

Η ταχυδρομική εταρεία EBill Courier δε φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Η EBill Courier, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δε φέρει ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Συμπεριφορά Χρηστών

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της EBill Courier, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η EBill Courier εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την EBill Courier εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την EBill Courier, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της EBill Courier από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς

Πρόσβαση στις εφαρμογές της Ιστοσελίδας – Απλός & Εγγεγραμμένος Χρήστης    

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση email.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η EBill Courier παρέχει μέσω της ιστοσελίδας μερικές δυναμικές εφαρμογές, όπως την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας αποστολών κάθε χρήστη, την αναζήτηση πλησιέστερου καταστήματος του δικτύου της, τον υπολογισμό ενδεικτικού κόστους αποστολής, την απεικόνιση της λίστας Τ.Π.Υ. (τιμολογίων παροχής υπηρεσιών) ή Α.Π.Υ. (αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) κ.α.

Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η EBill Courier σε περίπτωση τυχόν λανθασμένης καταχώρησης ή οποιασδήποτε ζημίας του χρήστη από τη χρήση των εν λόγω πληροφοριών ή εφαρμογών. Ειδικά όσον αφορά στην εφαρμογή  που σχετίζεται με στοιχεία συγκεκριμένης αποστολής, οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει  αποστείλει ή για λογαριασμό του οποίου έχει αποσταλεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε αποστολέα για χρήση της εφαρμογής που σχετίζεται με την αποστολή και των σχετικών με αυτήν πληροφοριών δεν είναι εφικτό να εκχωρηθεί.  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή χρήστη προϋποθέτει την προηγούμενη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης της EBill Courier και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη.  Με  την αποδοχή των όρων χρήσης και την ολοκλήρωση εγγραφής του ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

  1. Πως θα πραγματοποιεί χρήση, θα λειτουργεί ή/και θα εγκαθιστά τις εφαρμογές στις μηχανογραφικές υποδομές του, με βάση τις οδηγίες και τους όρους που συμπεριλαμβάνονται στις οδηγίες  διανομής και λειτουργίας τους («εγχειρίδιο χρήστη» ή «Όροι Λειτουργίας»), οι οποίοι και διατίθενται στην ιστοσελίδα και τους οποίους  έχει εκ των προτέρων  μελετήσει ενδελεχώς και κατανοήσει πλήρως.
  2. Πως θα πραγματοποιεί χρήση κάθε βελτιωμένης έκδοσης των εφαρμογών, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται και  διατίθεται από την EBill Courier.
  3. Πως χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές της EBill Courier και όπου αυτός εκτελεί την προετοιμασία ή και την παραγγελία αποστολών αποδέχεται την εγκυρότητα των αποστολών αυτών και τις χρεώσεις που η EBill Courier τιμολογεί για αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογό της ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες υπάρχουσες έγγραφες συμφωνίες.
  4. Πως η ταχυδρομική εταιρεία EBill Courier του έχει παραχωρήσει μόνο το δικαίωμα χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών, όχι όμως και τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών, τα οποία ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά της και κατά συνέπεια δεν έχει το δικαίωμα πώλησης ή εν γένει περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης προς τρίτους.
  5. Πως οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και το «εγχειρίδιο χρήστη» παρέχονται από την EBill Courier στον χρήστη  «ως έχουν» και η EBill Courier δεν εγγυάται για τη  λειτουργικότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), που ήθελε τυχόν υποστεί από τη χρήση τους ο χρήστης, ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτούμενος από κάθε τυχόν σχετική αξίωσή του κατά της EBill Courier για οποιαδήποτε ζημία που ήθελε υποστεί, για οποιονδήποτε λόγο,  από τη χρήση των εφαρμογών.
  6. Πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  την  φύλαξη και εξασφάλιση του απορρήτου  των κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της EBill Courier,  οι οποίοι  του χορηγούνται από την EBill Courier για δική του και μόνον χρήση, και φέρει  ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο τυχόν ζημίας  δικής του ή της EBill Courier από τυχόν πρόσβαση – με οιονδήποτε τρόπο – τρίτου. Ακόμα και στην περίπτωση που εγγεγραμμένος χρήστης επιθυμεί να εκχωρήσει πρόσβαση/εις στον λογαριασμό του σε τρίτους – άλλους χρήστες- μπορεί με δική του ευθύνη να τους δηλώσει στην EBill Courier μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «διαχείριση προσβάσεων» χωρίς να τους κοινοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία πρόσβασης. Την ευθύνη από την εκχώρηση άδειας πρόσβασης  σε τρίτους χρήστες έχει σε κάθε περίπτωση ο εκχωρών την πρόσβαση και ουδεμία ευθύνη φέρει η EBill Courier.
  7. Πως ο λογαριασμός του χρήστη και η εγγραφή του έχει ολοκληρωθεί με έγκυρη και μονίμως ισχύουσα προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχει αποκλειστικά ο ίδιος τακτική πρόσβαση, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί το αντίθετο θα δύναται να ακυρωθεί μονομερώς από την εταιρεία.
  8. Πως οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την ταχυδρομική εταιρεία EBill Courier στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@ebill.com.gr σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας.
  9. Πως στην περίπτωση που του ζητηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο η ηλεκτρονική αποδοχή όρων και προϋποθέσεων των εφαρμογών και αποδεχτεί ηλεκτρονικά (δια μέσω σχετικής ηλεκτρονικής αποδοχής – κλικ ή enter σε σχετικό κουμπί στην οθόνη – σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο με τους δικούς του μοναδικούς κωδικούς) αποδέχεται και ότι γνωρίζει πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις αποδέχεται ρητά, πλήρως κι ανεπιφύλακτα, ως σαν να το έχει κάνει ιδιοχείρως.
  10. Πως αποδέχεται και εγγυάται την ακρίβεια των δικών του ηλεκτρονικών καταχωρήσεων και επιλογών και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή ανακριβούς καταχώρησης.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος: για αλλαγή στοιχείων ή διακοπής ή περιορισμού της πρόσβασης ή χρήσης των αναφερόμενων στο παρόν Ηλεκτρονικών εφαρμογών της EBill Courier, ο χρήστης μπορεί να επισκεφτεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας, δηλαδή την www.ebill.com.gr και να κάνει login στον λογαριασμό του (εφόσον κατέχει ή έχει εγγραφεί) επιλέγοντας τις κατάλληλες επιλογές, ή να αποστείλει ηλεκτρονική επικοινωνία στο email contact@ebill.com.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία ειδικά με το διαχειριστή της ιστοσελίδας κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση contact@ebill.com.gr.

Ειδικά για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@ebill.com.gr για να προωθηθεί το αίτημά σας στο αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας.