Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου

Η Διοίκηση της εταιρείας μας E-Bill Courier είναι υπεύθυνη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, καθορίζει τους βασικούς κανόνες διαχείρισης. Επιπλέον, η εταιρεία μας E-Bill Courier προσδιορίζει και εφαρμόζει ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχει θα ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η εταιρεία μας E-Bill Courier εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και κινεί τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσω της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, έτσι ώστε το Σύστημα να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητά του και να βελτιώνεται εκεί όπου από τον έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Επενδύοντας στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την εγγυημένη ποιότητα αυτών, η εταιρεία μας E-Bill Courier ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές. Ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η εταιρεία μας E-Bill Courier διαθέτει Πιστοποίηση ISO TUV AUSTRIA, καθώς και άλλες διεθνείς και απαιτητικές πιστοποιήσεις. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με:

EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20001220007729
Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως

ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20152220007728
Το πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20104223015086
Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και δεσμεύει την εταιρεία: στην πρόληψη της ρύπανσης, στη συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής της.

ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 20002220007730
Το πρότυπο ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη μείωση/εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων. Η εφαρμογή του ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων. Στόχος του ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές του που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κ.τ.λ.).

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έργου

Η Διοίκηση της εταιρείας μας E-Bill Courier είναι υπεύθυνη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, καθορίζει τους βασικούς κανόνες διαχείρισης. Επιπλέον, η εταιρεία μας E-Bill Courier προσδιορίζει και εφαρμόζει ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχει θα ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η εταιρεία μας E-Bill Courier εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και κινεί τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσω της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, έτσι ώστε το Σύστημα να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητά του και να βελτιώνεται εκεί όπου από τον έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Επενδύοντας στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την εγγυημένη ποιότητα αυτών, η εταιρεία μας E-Bill Courier ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές. Ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η εταιρεία μας E-Bill Courier διαθέτει Πιστοποίηση ISO TUV AUSTRIA, καθώς και άλλες διεθνείς και απαιτητικές πιστοποιήσεις. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με:

EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως

EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως

EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως

EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, ενώ είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης παγκοσμίως