ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η πολιτική της εταιρείας E-BILL COURIER στον χώρο της Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας & Ασφάλειας εργαζομένων και Οδικής Ασφάλειας, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές : 

Στην επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στα όρια της υπευθυνότητας, τεχνογνωσίας και μόρφωσής τους.

Η εταιρεία διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των εργασιών, που πρέπει να διεξάγονται κάτω από καθεστώς πλήρους εχεμύθειας και ασφάλειας.

Η αξιοπιστία των εκτελούμενων εργασιών διασφαλίζεται, έτσι ώστε να παρέχονται αποτελέσματα αμερόληπτα, έγκυρα και αποδεκτά, μη επιδεχόμενα αμφιβολίας, διχογνωμίας, ασάφειας ή παρερμηνείας.

Η εταιρεία εγγυάται την πλήρη εφαρμογή ποιοτικών προτύπων για όλες τις υπηρεσίες της, οι οποίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τους πελάτες.

Η συνεχής προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την μηδενική ποσότητα παραπόνων πελατών και αστοχιών κατά την παροχή των υπηρεσιών διανομών.

Η συμμόρφωση με την Υγεία και Ασφάλεια στην νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, να παρασχεθεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο με την εναρμόνισή μας στα παγκόσμια πρότυπα και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του επιτεύγματος με την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών.

Η καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων, καθορίζοντας τις περιβαλλοντικές πλευρές πάνω στις οποίες κινείται, καθορίζοντας και εκτιμώντας τους πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους και καθορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους θα αποφευχθούν περιβαλλοντικά ατυχήματα ή ατυχήματα στην εργασία, δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων και την πιστή τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Επιπλέον, η Διοίκηση της εταιρείας E-BILL COURIER δεσμεύεται για:

  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO και των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
  • Την καθιέρωση στόχων για την ποιότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας.
  • Την κάλυψη αναγκών όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών
  • Την πρόληψη της ρύπανσης,
  • Την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,
  • Την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων,
  • Τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας,
  • Τη γνωστοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλους τους εργαζόμενους με στόχο ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις,
  • Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Οδικής Ασφάλειας.

Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης αποσκοπεί στην βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης και στην αύξηση εργασιών, ώστε να παρέχει στο προσωπικό της συνεχή εξέλιξη, και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης.